Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen

 

Artikel 1: Terminologie 

De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen opdracht geeft tot het uitvoeren van de opdracht.
De opdracht: de opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, zoals geldend tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen verstrekt. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Artikel 3: Opdrachten

Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt. Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen zal zich bij de uitvoering van de opdracht slechts laten leiden door het belang van de opdrachtgever. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de Gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen handelt bij de uitvoering van de verstrekte opdracht op de wijze, die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Een verstrekte opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 4: Honorarium en kosten

De opdrachtgever is ter zake van de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen een honorarium op uurbasis exclusief omzetbelasting verschuldigd. Daarenboven is de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen een vergoeding verschuldigd wegens de door Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen gemaakte verschotten, zijnde de door derden aan Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen in rekening gebrachte kosten. Tot deze verschotten behoren onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, procureursalaris en kosten in verband met informatie uit openbare registers.

Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen is gerechtigd naast het honorarium en verschotten tevens een bedrag wegens kantoorkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen, welke kosten forfaitair worden bepaald op 5 % van het verschuldigde honorarium. Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen. Alvorens met de werkzaamheden een aanvang te nemen is Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op het haar toekomende in rekening te brengen. Dit voorschot zal te zijner tijd met de einddeclaratie worden verrekend. Naast voornoemd voorschot brengt Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen periodiek, in de regel één keer per maand, aan de opdrachtgever een factuur uit wegens door haar verrichte werkzaamheden.

Artikel 5: Betaling

De opdrachtgever is gehouden de facturen van Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever de facturen niet tijdig voldoet, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechten voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair bepaald op 15 % van het opeisbare bedrag, mits hoger dan het liquidatietarief, zulks met een minimum van € 250,00. Met andere woorden, ingeval de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten op basis van het liquidatietarief hoger uitkomt dan op basis van het forfaitaire percentage, dan geldt de vergoeding op basis van het liquidatietarief. Indien de opdrachtgever in gebreke is tijdig de factuur te voldoen, is Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen alsdan gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen voor eventuele beroepsfouten is steeds beperkt tot het bedrag, waarop de door Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico, dat op grond van de voorwaarden van voornoemde verzekering voor rekening van Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen komt. Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen beperkt tot maximaal het over de laatste twaalf maanden aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt elk recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen voortvloeit.

Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar door de opdrachtgever gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 7: Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Wanneer Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen er niet in slaagt de klacht over de dienstverlening met een opdrachtgever tot een oplossing te brengen, dan kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen aan de opdrachtgever te verzenden opdrachtbevestiging waarin naar de regeling wordt verwezen. Een korte uitleg van de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur kan worden opgevraagd bij Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen.

Artikel 8: Toepasselijk recht

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de rechtbank te Midden-Nederland.
3. Indien Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen als eisende partij optreedt, zal Advocatenkantoor Mr J.L. Roosen in afwijking van lid 2 bevoegd zijn het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

Nieuwsbrief

Bekijk hier onze nieuwsbrief

Roosen---650x218
Interessante artikelen op rechtsgebied